The interstitial lung disease spectrum under a uniform diagnostic algorithm: a retrospective study of 1,945 individuals

Bingpeng Guo, Lulin Wang, Shu Xia, Mengmeng Mao, Weiping Qian, Xiaomin Peng, Zexuan Zheng, Rongchang Chen, Qian Han, Qun Luo