Erratum to hydrogen/oxygen mixed gas inhalation improves disease severity and dyspnea in patients with Coronavirus disease 2019 in a recent multicenter, open-label clinical trial

Wei-Jie Guan, Chun-Hua Wei, Ai-Lan Chen, Xiao-Cong Sun, Guang-Yun Guo, Xu Zou, Jin-Dong Shi, Pei-Zhen Lai, Ze-Guang Zheng, Nan-Shan Zhong