Video-assisted thoracoscopy for lung cancer: who is the future of thoracic surgery?

Yu Jiang, Zixuan Su, Hengrui Liang, Jun Liu, Wenhua Liang, Jianxing He