Efficient isolation and quantification of circulating tumor cells in non-small cell lung cancer patients using peptide-functionalized magnetic nanoparticles

Naixin Liang, Lei Liu, Ping Li, Yuan Xu, Yingshuo Hou, Jiaxi Peng, Yang Song, Zhongxing Bing, Yadong Wang, Yanyu Wang, Ziqi Jia, Xiaoying Yang, Da Li, Huihui Xu, Qian Yu, Shanqing Li, Zhiyuan Hu, Yanlian Yang