Cell morphological analysis of SARS-CoV-2 infection by transmission electron microscopy

Jin Zhao, Hongxia Zhou, Wenjing Huang, Jinchao Zhou, Minshan Qiu, Zhenxuan Deng, Liping Chen, Yunceng Weng, Lihua Cai, Yingying Gu, Qianwei Zheng, Qimin Chen, Xiaotao Hou, Lin Wang, Lihan Shen, Zifeng Yang