Multiomics and machine learning in lung cancer prognosis

Yanan Gao, Rui Zhou, Qingwen Lyu