Effect of ticagrelor with or without aspirin on vein graft outcome 1 year after on-pump and off-pump coronary artery bypass grafting

Yunpeng Zhu, Qing Xue, Minlu Zhang, Junlong Hu, Hao Liu, Rui Wang, Xiaowei Wang, Lin Han, Qiang Zhao