Evolution of chest CT manifestations of COVID-19: a longitudinal study

Min Kong, Hai Yang, Xiaodong Li, Jianfei Shen, Xinjian Xu, Dongqing Lv