Different therapeutic modalities for aortic arch disease combined with Kommerell’s diverticulum: single-center experience with nine cases

Yi Chang, Cun-Tao Yu, Hong-Wei Guo, Xiao-Gang Sun, Qian Chang, Xiang-Yang Qian