Bioinformatics analysis of key genes and miRNAs associated with Stanford type A aortic dissection

Siwei Bi, Ruiqi Liu, Yinzhi Shen, Jun Gu