Gabapentin versus baclofen for treatment of refractory gastroesophageal reflux-induced chronic cough

Mengru Zhang, Yiqing Zhu, Ran Dong, Zhongmin Qiu