The impact of the Type D Personality pattern on prehospital delay in patients suffering from acute myocardial infarction

Youyang Zhang, Shihao Wu, Jiangqi Pan, Sophia Hoschar, Zhen Wang, Rongxiang Tu, Karl-Heinz Ladwig, Wenlin Ma