Comments on therapy option for primary spontaneous pneumothorax

Zixuan Chen, Weijun Zhao, Linyao Wang, Ke Jin, Jianfei Shen