A new method for accurately localizing and resecting pulmonary nodules

Gongming Wang, Yongyong Lin, Lie Zheng, Yin Liang, Lei Zhao, Yinsheng Wen, Rusi Zhang, Zirui Huang, Longjun Yang, Dechang Zhao, Samy Lachkar, Jean Marc Baste, Naofumi Shinagawa, Calvin S. H. Ng, Masaaki Sato, Min P. Kim, Lanjun Zhang