Difference in inflammation, atherosclerosis, and platelet activation between coronary artery aneurysm and coronary artery ectasia

Wei Wei, Xingxu Wang, Zhenghao Huang, Xiaolin Li, Yu Luo