Pulmonary emphysema is associated with fungal sensitization in asthma

Yuta Kono, Masako To, Ryuta Tsuzuki, Satoshi Yamawaki, Seiko Soeda, Yasuo To