Changes in children’s respiratory morbidity and residential exposure factors over 25 years in Chongqing, China

Yueyue Li, Xin Huang, Qin Liu, Wenyan Li, Bo Yang, Yiwen Chen, Weiwei Lin, Junfeng Jim Zhang