Non-intubated uniportal video-assisted thoracoscopic surgery: lobectomy and systemic lymph node dissection

Haoyou Wang, Jijia Li, Yu Liu, Gebang Wang, Pingwen Yu, Hongxu Liu