Video

Video 1 Non-intubated uniportalvideo-assisted thoracoscopic surgery comprising left lower lobectomy and systemic lymph node dissection.
Authors: Haoyou Wang, Jijia Li, Yu Liu, Gebang Wang, Pingwen Yu, Hongxu Liu