Study on automatic detection and classification of breast nodule using deep convolutional neural network system

Feiqian Wang, Xiaotong Liu, Na Yuan, Buyue Qian, Litao Ruan, Changchang Yin, Ciping Jin