Evaluation of liquid based cytology in detection of EGFR mutation in NSCLC by large samples

Zhengwei Dong, Ziyang Cao, Wei Wu, Liping Zhang, Likun Hou, Wei Zhang, Chunyan Wu