Knockdown of KCNQ1OT1 attenuates cardiac hypertrophy through modulation of the miR-2054/AKT3 axis

Yiwei Chen, Zhifang Zhang, Diqi Zhu, Wenchuo Zhao, Fen Li