Clinical features of 64 patients (outside Hubei) with COVID-19 in Wenzhou, China

Zhangwei Qiu, Wei Dai, Madiha-Zahra Syeda, Liujian Ouyang, Jie Lin, Laifang Sun, Zhefeng Leng, Xinmiao Chen, Xiaoting Xu, Yaxin Zhao, Binyu Ying, Xian Shen, Songmin Ying, Yuanrong Dai