An artificial neural network model predicting pathologic nodal metastases in clinical stage I–II esophageal squamous cell carcinoma patients

Xiao-Long Liu, Chen-Ye Shao, Lei Sun, Yi-Yang Liu, Li-Wen Hu, Zhuang-Zhuang Cong, Yang Xu, Rong-Chun Wang, Jun Yi, Wei Wang