Impact of the interferon-γ release assay and glomerular filtration rate on the estimation of active tuberculosis risk before bronchoscopic examinations: a retrospective pilot study

Fumihiro Yamaguchi, Haruka Yoda, Mina Hiraiwa, Yo Shiratori, Shota Onozaki, Mari Ito, Saori Kashima, Miku Kosuge, Kenji Atarashi, Hidekazu Cho, Shohei Shimizu, Akira Fujishima, Ayaka Mase, Yuki Osakabe, Toshitaka Funaki, Daisuke Inoue, Yohei Yamazaki, Hidetsugu Tateno, Takuya Yokoe, Yusuke Shikama