Isolated tricuspid valve surgery after congenital versus left heart- disease surgery: mid-term outcomes

Hong Cao, Xiaoxi Yang, Pablo Maureira, Jinping Liu, Junwei Liu, Pan Dan, Maxime Hubert, Jean-Pierre Villemot, Nianguo Dong, Yihua Liu