Preliminary investigation of relationship between clinical indicators and CT manifestation patterns of COVID-19 pneumonia improvement

Nannan Shi, Fengxiang Song, Fengjun Liu, Pengrui Song, Yang Lu, Qinguo Hou, Xinyan Hua, Yun Ling, Jiulong Zhang, Chao Huang, Lei Shi, Zhiyong Zhang, Fei Shan, Qi Zhang, Yuxin Shi