Impact of EGFR amplification on survival of patients with EGFR exon 20 insertion-positive non-small cell lung cancer

Xin Gao, Xue-Wu Wei, Ming-Ying Zheng, Zhi-Hong Chen, Xu-Chao Zhang, Wen-Zhao Zhong, Jin-Ji Yang, Yi-Long Wu, Qing Zhou