Remifentanil versus dexmedetomidine for treatment of cardiac surgery patients with moderate to severe noninvasive ventilation intolerance (REDNIVIN): a prospective, cohort study

Guang-Wei Hao, Jing-Chao Luo, Yan Xue, Guo-Guang Ma, Ying Su, Jun-Yi Hou, Shen-Ji Yu, Kai Liu, Ji-Li Zheng, Guo-Wei Tu, Zhe Luo