Pattern of subcarinal lymph node metastasis and dissection strategy for thoracic esophageal cancer

Qi-Xin Shang, Yun-Cang Wang, Yu-Shang Yang, Wei-Peng Hu, Long-Qi Chen