Prognostic outcome after second primary lung cancer in patients with previously treated lung cancer by radiotherapy

Yijun Wu, Chang Han, Jiawei Zhu, Yuming Chong, Jianghao Liu, Liang Gong, Zhikai Liu, Ke Hu, Fuquan Zhang