Long-term exposure to PM2.5 and Children’s lung function: a dose-based association analysis

Sai Li, Suzhen Cao, Xiaoli Duan, Yaqun Zhang, Jicheng Gong, Xiangyu Xu, Qian Guo, Xin Meng, Mcswain Bertrand, Junfeng Zhang