Lung transplantation during COVID-19 outbreak in mainland China

Chun-Rong Ju, Wei-Jie Guan, Jian-Xing He