Predictive factors related to pleural dissemination in non-small cell lung cancer

Nozomu Motono, Shun Iwai, Iijima Yoshihito, Katsuo Usuda, Sohsuke Yamada, Hidetaka Uramoto