Epidemiology and risk factors of chronic obstructive pulmonary disease in Suzhou: a population-based cross-sectional study

Xiaopei Yan, Li Xu, Baoyu Shi, Hui Wang, Xiao Xu, Guopeng Xu