Changes in children’s asthma prevalence over two decades in Lanzhou: effects of socioeconomic, parental and household factors

Suzhen Cao, Dongsen Wen, Sai Li, Xiaoli Duan, Yaqun Zhang, Jicheng Gong, Qian Guo, Xiangyu Xu, Ning Qin, Xin Meng, Junfeng(Jim) Zhang