Surgical rheumatic mitral valve repair compared with percutaneous balloon mitral valvuloplasty in mitral stenosis in current era: a propensity score matching study

Jie Han, Baiyu Tian, Fang Wu, Yuqing Jiao, Shuai Pang, Jinguo Xu, Xu Meng