Surgical modality for stage IA non-small cell lung cancer among the elderly: analysis of the Surveillance, Epidemiology, and End Results database

Weixi Wang, Yan Sun, Huiting Li, Minwei Bao, Xiaogang Liu, Gening Jiang, Cong Ye, Yu Hu