Predictive value of radiological features on spread through air space in stage cIA lung adenocarcinoma

Zhenrong Zhang, Zhan Liu, Hongxiang Feng, Fei Xiao, Weipeng Shao, Chaoyang Liang, Hongliang Sun, Xinlei Gu, Deruo Liu