A phase II, single-centre trial of neoadjuvant toripalimab plus chemotherapy in locally advanced esophageal squamous cell carcinoma

Wenqun Xing, Lingdi Zhao, Xiaomin Fu, Guanghui Liang, Yong Zhang, Dongfeng Yuan, Zhenxuan Li, Quanli Gao, Yan Zheng, written on Henan Cancer Hospital Thoracic Oncology Group (HCHTOG)