Managements of 13 emergency cardiac surgeries under COVID-19 pandemic in a Sentinel Hospital

Xingjian Hu, Yin Wang, Jiahong Xia, Nianguo Dong, Jiawei Shi