Risk factors of postoperative recurrence of primary spontaneous pneumothorax

Taiki Fujiwara, Kazuhisa Tanaka, Takahide Toyoda, Terunaga Inage, Yuichi Sakairi, Fumihiro Ishibashi, Hidemi Suzuki, Takahiro Nakajima, Ichiro Yoshino