Pulmonary metastasectomy for pulmonary metastasis of breast cancer has a limited prognostic impact: a multi-institutional retrospective analysis

Makoto Endoh, Satoshi Shiono, Yoshikane Yamauchi, Mingyon Mun, Norihiko Ikeda, Hiroshi Hashimoto, Hirotoshi Horio, Hisao Asamura, Ichiro Yoshino, Haruhisa Matsuguma, Jun Nakajima, Takahiko Oyama, Yasushi Shintani, Mitsuo Nakayama, Noriyuki Matsutani, Masafumi Kawamura, on behalf of the Metastatic Lung Tumor Study Group of Japan