Hybrid video-assisted thoracoscopic surgery sleeve lobectomy for non-small cell lung cancer: a case report

Chenlei Zhang, Zhanwu Yu, Jijia Li, Peng Zu, Pingwen Yu, Gebang Wang, Takuro Miyazaki, Ryuichi Waseda, Raul Caso, Giulio Maurizi, Hongxu Liu