Management strategy of Type A Aortic Dissection in a developing center from China: 16 years experiences

Yuzhou Lu, Yunxing Xue, He Zhang, Wei Xie, Weiwei Zhao, Dongjin Wang, Qing Zhou