Outcomes of left internal mammary artery with saphenous vein composite graft to bypass the left anterior descending artery: a propensity-matched study

Dongjie Li, Song Gu, Yan Liu, Xitao Zhang, Xiangguang An, Jun Yan, Hong Wang, Yulin Guo, Pixiong Su