Preoperative risk factors for successful extubation or not after lung transplantation

Run Li, Jiang Shi, Danxia Huang, Ying Chen, Weixue Cui, Hengrui Liang, Wenhua Liang, Guilin Peng, Chao Yang, Mengyang Liu, Minting Kuang, Xin Xu, Jianxing He