AB 1. Prevalence and etiology of reduced exercise capacity among patients with scleroderma

Afroditi K. Boutou, Panagiota Siakka, Georgia Pitsiou, Theodoros Dimitroulas, Nikolaos Chavouzis, Asimina Paspala, Panagiota Boura, Alexandros Garyfallos, Paraskevi Argyropoulou, Ioannis Stanopoulos

Article Options

Download Citation