AB 84. Pharmacokinetics of moxifloxacin in patients with severe exacerbations of COPD

Maria Sionidou, Georgia Pitsiou, Katerina Manika, Kalliopi Chatzika, Paschalina Kontou, Ioannis Kioumis

Article Options

Download Citation