Vol 8, Supplement 9 (October 2016): Journal of Thoracic Disease (Image-Guided Management of Lung Diseases)

Preface

Preface
Jin-Shing Chen, Yeun-Chung Chang

Original Article

Pleural tenting as an effective adjunct in patients with pneumothorax secondary to emphysema evaluated with computed tomography scan
Chao-Chun Chang, Ying-Yuan Chen, Jia-Ming Chang, Yau-Lin Tseng, Chia-Ying Lin, Ming-Tsung Chuang, Yi-Ting Yen
CT-guided percutaneous microwave ablation of pulmonary malignant tumors
Wei-Chun Ko, Yee-Fan Lee, Yi-Chang Chen, Ning Chien, Yu-Sen Huang, Yao-Hui Tseng, Jang-Ming Lee, Hsao-Hsun Hsu, Jin-Shing Chen, Yeun-Chung Chang
Preoperative computed tomography-guided dye injection to localize multiple lung nodules for video-assisted thoracoscopic surgery
Yao-Hui Tseng, Yee-Fan Lee, Min-Shu Hsieh, Ning Chien, Wei-Chun Ko, Jo-Yu Chen, Jang-Ming Lee, Pei-Ming Huang, Mong-Wei Lin, Jin-Shing Chen, Yeun-Chung Chang
Noninvasive computed tomography-guided marking technique for peripheral pulmonary nodules
Mingyon Mun, Yosuke Matsuura, Masayuki Nakao, Junji Ichinose, Ken Nakagawa, Sakae Okumura
Agar blue localization of small pulmonary nodules and ground glass opacifications for thoracoscopic resection
Ara S. Klijian
Image-guided thoracoscopic surgery with dye localization in a hybrid operating room
Shun-Mao Yang, Wei-Chun Ko, Mong-Wei Lin, Hsao-Hsun Hsu, Chih-Yang Chan, I-Hui Wu, Yeun-Chung Chang, Jin-Shing Chen

Review Article

Current advances of endobronchial ultrasonography in the diagnosis and staging of lung cancer
Chao-Chi Ho, Ching-Kai Lin, Ching-Yao Yang, Lih-Yu Chang, Shu-Yung Lin, Chong-Jen Yu
Intraoperative molecular imaging to identify lung adenocarcinomas
Andrew D. Newton, Gregory T. Kennedy, Jarrod D. Predina, Philip S. Low, Sunil Singhal
Percutaneous imaging-guided cryoablation for lung cancer
Yi-Shi Zhang, Li-Zhi Niu, Ke Zhan, Zhong-Hai Li, Yu-Gang Huang, Yi Yang, Ji-Bing Chen, Ke-Cheng Xu
Three-dimensional computed tomography bronchography and angiography in the preoperative evaluation of thoracoscopic segmentectomy and subsegmentectomy
Wei-Bing Wu, Xin-Feng Xu, Wei Wen, Jing Xu, Quan Zhu, Xiang-Long Pan, Yang Xia, Liang Chen
Techniques of stapler-based navigational thoracoscopic segmentectomy using virtual assisted lung mapping (VAL-MAP)
Masaaki Sato, Tomonori Murayama, Jun Nakajima
Image-guided localization of small lung nodules in video-assisted thoracic surgery
Ze-Rui Zhao, Rainbow W. H. Lau, Peter S. Y. Yu, Randolph H. L. Wong, Calvin S. H. Ng
Applications of indocyanine green based near-infrared fluorescence imaging in thoracic surgery
Jian Zhou, Fan Yang, Guanchao Jiang, Jun Wang
Clinical use of near-infrared fluorescence imaging with indocyanine green in thoracic surgery: a literature review
Chien-Hung Chiu, Yin-Kai Chao, Yun-Hen Liu, Chih-Tsung Wen, Wei-Hsun Chen, Ching-Yang Wu, Ming-Ju Hsieh, Yi-Cheng Wu, Hui-Ping Liu
Image-guided techniques for localizing pulmonary nodules in thoracoscopic surgery
Mong-Wei Lin, Jin-Shing Chen